ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κυρίτση-Κουκουλάρη Ελένη, Πρόεδρος ΕΣΝΕ

Ζυγά Σοφία, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ